Hermetic Square is designed for the portait view.
Please turn your device.
Chapter Nine is on sale now! /// Up to 70% on selected products! /// Get’em before they’re gone!
Hermetic Square / CUSTOMER SERVICE PL
0
Your cart is empty

Choose your country

EN/PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HERMETIC SQUARE OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.HERMETICSQUARE.COM

 

§ 1. DEFINICJE

 

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta ( w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy; 

Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.  

Sprzedający – zwany dalej HERMETIC SQUARE, prowadzący sprzedaż internetową za pośrednictwem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod domeną www.hermeticsquare.com. 

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci:

  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego

  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania

Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących  czynności:

 • dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym;

 • dokonaniu aktywacji konta, poprzez otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację;

 • zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła.

 1. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

 1. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji HERMETIC SQUARE z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez HERMETIC SQUARE m.in. pod kątem dostępności Towarów..

 1. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „CHECKOUT” (Sprawdź Zamówienie). Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 2. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka,  następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „CHECKOUT” (Sprawdź Zamówienie) i  podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 1. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

 1. HERMETIC SQUARE zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

§ 3. CENA I PŁATNOŚCI

 

 1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest również koszt przesyłki. Wysokość kosztu przesyłki wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

 1. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności

  1. a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl

  2. b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

 1. HERMETIC SQUARE dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.


§ 4. DOSTAWA

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

 1. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. HERMETIC SQUARE może również posłużyć się inną firmą kurierską.

 1. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

 1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 10 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.

 1. Sklep Internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki.

 1. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności za odesłany Towar wyłącznie na podstawie dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od HERMETIC SQUARE.

 1. Sklep internetowy zwraca Klientowi należność pomniejszoną o koszt wysyłki.

 1. Koszt dostawy i odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

 1. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi zawierać oryginalne opakowanie wraz z oryginalnymi metkami.

 1. FORMULARZ ZWROTU MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

 1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

 1. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: sales@hermeticsquare.com.  

 1. Wszelkie reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie  dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od HERMETIC SQUARE.

 1. Produkty wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

§ 6. NEWSLETTER

 

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

 1. W każdym czasie  Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez HERMETIC SQUARE danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, akcji promocyjnych, reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczania danych określonych w przepisach ww. ustawy.

 1. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od HERMETIC SQUARE informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

§ 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://www.hermeticsquare.com.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej. 


§1. 
Definicje

 

Administrator - oznacza HERMETIC SQUARE, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.


Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.


Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): http://hermeticsquare.com


Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§2. 
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. 
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.


 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:


  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

  2. 
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 

§3. 
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:


  1. konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;


  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


  3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;


 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:


  1. konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  2. 
analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych; świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

§4. 
Możliwości określenia warunków przechowywania 
lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§5.
Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.