ue-flag European Union
Read more
HERMETIC SQUARE WEBSITE HAS BEEN DESIGNED FOR PORTRET VIEW. PLEASE TURN YOUR DEVICE.

Contact

CUSTOMER CARE:
SHOP@HERMETICSQUARE.COM

BUSINESS INQUIRIES:
BUSINESS@HERMETICSQUARE.COM

MEDIA:
PRESS@HERMETICSQUARE.COM

Terms & Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HERMETIC SQUARE

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA SPOSÓB FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO POD NAZWĄ HERMETIC SQUARE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.HERMETICSQUARE.COM ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z NIEGO. REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU, A TAKŻE PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA JAKO PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO I PROWADZĄCEGO SKLEP.

KAŻDY POTENCJALNY KLIENT Z CHWILĄ REJESTRACJI ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I MOŻE PODEJMOWAĆ DALSZE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WYRAŻENIU ZGODY I AKCEPTACJI WSZYSTKICH JEGO POSTANOWIEŃ.

WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ MARKI HERMETIC SQUARE JEST MONTANAROSS GROUP Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 25/802; NIP 6772159703.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU (ZWANEGO DALEJ „REGULAMINEM”) DOTYCZĄ WSZYSTKICH ZAWIERANYCH Z HERMETIC SQUARE UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARU POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY WWW.HERMETICSQUARE.COM (ZWANY DALEJ „SKLEPEM”), NIEZALEŻNIE OD ZASTOSOWANEGO W DANYM PRZYPADKU ŚRODKA POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ, SŁUŻĄCEGO DO KONTAKTU LUB ZAWIERANIA UMÓW POMIĘDZY KONSUMENTAMI A PRZEDSIĘBIORSTWAMI BEZ FIZYCZNEJ OBECNOŚCI STRON UMOWY.

 2. REGULAMIN SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH I NIEZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU (ZWANYCH DALEJ „KLIENTAMI”) ORAZ OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA SKLEPU, ZASADY DOKONYWANIA ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W OFERCIE SKLEPU, SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ORAZ ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

 3. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I JEGO AKCEPTACJA.

 4. KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE BEZ KONIECZNOŚCI TRWAŁEGO REJESTROWANIA SWOICH DANYCH W BAZIE SKLEPU POD WARUNKIEM ZAPOZNANIA SIĘ I AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

 1. SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARÓW WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

 2. SKLEP PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA SKŁADANE INTERNETOWO PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA . ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE NA STRONIE WWW.HERMETICSQUARE.COM.

 3. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ WYBORU PRODUKTÓW Z DOSTĘPNEJ OFERTY SKLEPU, ROZMIARÓW ORAZ ILOŚCI POPRZEZ „DODANIE” ICH DO KOSZYKA.

 4. WSZYSTKIE CENY PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. CENA PODANA PRZY KAŻDYM TOWARZE JEST WIĄŻĄCA OD CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA (I JEGO POTWIERDZENIA) I NIE ULEGA ZMIANIE NAWET W PRZYPADKU WZROSTU CEN WYROBÓW W SKLEPIE.

 5. DO MOMENTU ZATWIERDZENIA WYBORU ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW PRZYCISKIEM „PRZEJDŹ DO KASY”, KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN I MODYFIKACJI PRODUKTÓW W ZAMÓWIENIU.

 6. PO ZATWIERDZENIU ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA SWOICH DANYCH TELEADRESOWYCH (DOTYCZY KLIENTÓW NIEZAREJESTROWANYCH), METODY DOSTAWY ORAZ SPOSOBU PŁATNOŚCI.

 7. DO ZAMÓWIENIA MOGĄ ZOSTAĆ DOLICZONE KOSZTY PRZESYŁKI, KTÓRE ZOSTAJĄ OKREŚLONE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

 8. WYSŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA (ZATWIERDZENIE PRZYCISKIEM „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”) STANOWI OFERTĘ KLIENTA DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU. W PRZYPADKU KLIENTÓW NIEZAREJESTROWANYCH DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA KONIECZNE JEST UPRZEDNIE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ORAZ JEGO AKCEPTACJA.

 9. SKLEP AKCEPTUJE NASTĘPUJĄCE FORMY PŁATNOŚCI: PRZELEW BANKOWY, PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW PŁATNOŚCI PAYU ORAZ PAYPAL.

 10. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA KLIENT OTRZYMUJE E-MAILEM INFORMACJĘ O JEGO PRZYJĘCIU, CO STANOWI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

 11. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO, ŚRODKI PIENIĘŻNE MUSZĄ WPŁYNĄĆ NA RACHUNEK BANKOWY SKLEPU W CIĄGU 5 DNI OD DNIA POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, W PRZECIWNYM WYPADKU ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ANULOWANE. O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ E-MAILOWĄ.

 12. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNA SIĘ W NASTĘPNYM DNIU PRACUJĄCYM OD ZAKSIĘGOWANIA NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU WPŁATY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA LUB W  NASTĘPNYM DNIU PRACUJĄCYM PO POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW PŁATNOŚCI PAYU LUB PAYPAL.

 13. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ WZBUDZAJĄCYCH WĄTPLIWOŚCI, TZN. W KTÓRYCH BRAKUJE NUMERU TELEFONU LUB ADRESU E-MAIL. SĄ ONE NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU POWINNY BYĆ ZGODNE Z PRAWDĄ, AKTUALNE ORAZ DOKŁADNE. SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU GDY PODANE DANE SĄ TEGO RODZAJU, ŻE OCENIAJĄC SPRAWĘ ROZSĄDNIE MOŻNA W SPOSÓB UZASADNIONY PRZYJĄĆ, ŻE DANE SĄ NIEPRAWDZIWE LUB ZOSTAŁY PODANE DLA ŻARTU, JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY PODANE DANE SĄ NA TYLE NIEDOKŁADNE, ŻE UNIEMOŻLIWIAJĄ REALIZACJE ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄ, PRAWIDŁOWE DORĘCZENIE PRZESYŁKI. PRZED ODMOWĄ REALIZACJI SKLEP PODEJMIE PRÓBĘ KONTAKTU Z KLIENTEM W CELU USTALENIA DANYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU PAYPAL, SKLEP WYŚLE TOWAR WYŁĄCZNIE NA “POTWIERDZONY ADRES PAYPAL”.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. DOSTAWA TOWARU ODBYWA SIĘ W WYBRANY PRZEZ KLIENTA I OKREŚLONY W ZAMÓWIENIU SPOSÓB.

 2. SKLEP MA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA PRZESYŁKI DO KUPUJĄCEGO MAKSYMALNIE DO 30 DNI OD DATY POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. JEŻELI W TYM TERMINIE SPRZEDAJĄCY NIE DOSTARCZY KLIENTOWI ZAMÓWIENIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKIE SĄ PRZYCZYNY NIEDOSTARCZENIA PRZESYŁKI NA CZAS, KLIENT MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. W CHWILI OTRZYMANIA OD KLIENTA INFORMACJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, SKLEP MA 14 DNI NA ZWROT KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA.

 3. W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI TOWARÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWANY O STANIE ZAMÓWIENIA I PODEJMUJE DECYZJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI (CZĘŚCIOWA REALIZACJA, WYDŁUŻENIE CZASU OCZEKIWANIA, ANULOWANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA).

 4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMANIA JEGO REALIZACJI, A O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KLIENTA.

 5. JEŻELI KLIENT ZDECYDUJE O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA, A DOKONAŁ UPRZEDNIO ZAPŁATY, TO AUTOMATYCZNY ZWROT TEJ KWOTY WRAZ Z KOSZTAMI PRZESYŁKI NASTĄPI W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP WIADOMOŚCI MAILOWEJ, INFORMUJĄCEJ O ANULOWANIU PRZEZ KLIENTA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. NATOMIAST W PRZYPADKU DECYZJI KLIENTA ODNOŚNIE CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WPŁACONA UPRZEDNIO KWOTA ZOSTAJE ZALICZONA NA POCZET ZAPŁATY ZA REALIZOWANE W CZĘŚCI ZAMÓWIENIE, A POZOSTAŁA NADWYŻKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZWRÓCONA W TERMINIE DO 14 DNI PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP WIADOMOŚCI MAILOWEJ, INFORMUJĄCEJ O CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 1997 NR 133 POZ. 883 Z PÓŹN. ZM.) JEST MONTANAROSS GROUP Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. FILTROWA 6/5

 2. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLIENTA JEST DOBROWOLNE, ACZKOLWIEK NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ODPOWIEDNIO: REJESTRACJI KONTA, ZAKUPU TOWARU, WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAMÓWIENIA.

 3. KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH PRZEZ SKLEP.

 4. KLIENT MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, ICH POPRAWIENIA ORAZ ŻĄDANIA USUNIĘCIA.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. SĄDEM WŁAŚCIWYM DLA ROZSTRZYGANIA SPORÓW JEST SĄD MIEJSCOWO WŁAŚCIWY WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

 2. DO UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W SKLEPIE STOSUJE SIĘ PRAWO POLSKIE. UMOWA ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM.

 3. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 (DZ.U. 1997 NR 133 PO. 833) O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJEMY, ŻE DANE OSOBOWE KLIENTÓW SĄ PRZECHOWYWANE W ZBIORZE DANYCH NASZEJ FIRMY. DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE NA NASZE POTRZEBY I PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FIRMY, PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH Z ZACHOWANIEM WYMOGÓW ZABEZPIECZENIA DANYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

 4. ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH WYPADKACH, M.IN.:
  A) W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA,
  B) W CELU WYELIMINOWANIA EWENTUALNYCH POSTANOWIEŃ, MOGĄCYCH NARUSZAĆ INTERESY KLIENTÓW,
  C) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ LUB ROZSZERZENIEM OFERTY ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP USŁUG I TOWARÓW, 
  D) W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PROFILU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 5. ZMIANY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 4 NIE WIĄŻĄ KLIENTÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI ZAMÓWIENIE PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN W PONIŻSZYCH WARUNKACH, CHYBA ŻE ZMIANY WYNIKAJĄ Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. O KAŻDEJ ZMIANIE REGULAMINU KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY NA ADRES E-MAILOWY, WSKAZANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 6. W PRZYPADKU DOKONANIA ZMIAN W REGULAMINIE, SKLEP POINFORMUJE O TYM NIEZWŁOCZNIE KLIENTÓW POPRZEZ PUBLIKACJĘ JEDNOLITEGO TEKSTU REGULAMINU NA STRONIE WWW.HERMETICSQUARE.COM ORAZ POWIADOMIENIE WYSŁANE NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ. KLIENT (DOTYCZY KLIENTÓW ZAREJESTROWANYCH) MUSI ZAAKCEPTOWAĆ ZMIANY JEŻELI CHCE NADAL KORZYSTAĆ Z USŁUG SKLEPU.

 7. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 25.05.2018.

 8. W RAZIE ZMIANY LUB UNIEWAŻNIENIA, WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU, KTÓREGOKOLWIEK 

Exchange & Returns

ZWROT TOWARU.

 1. KLIENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD ZAWARTEJ UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY POPRZEZ WYSŁANIE OŚWIADCZENIA W TYM PRZEDMIOCIE W CIĄGU 14 DNI OD DATY ODEBRANIA PRZESYŁKI. OŚWIADCZENIE MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONE W FORMIE PISEMNEJ BĄDŹ TEŻ W FORMIE WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ WYSŁANEJ NA ADRES SHOP@HERMETICSQUARE.COM

 2. WE WSKAZANYM POWYŻEJ PRZYPADKU KLIENT MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU NASTĘPUJE NA ADRES:

  MONTANAROSS GROUP
  HERMETIC SQUARE RETURN
  WESTERPLATTE 2/1
  31-033 KRAKÓW

 1. FORMULARZ ZWROTU DOSTĘPNY DO POBRANIA TUTAJ
 2. W PRZYPADKU SKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UMOWA UWAŻANA JEST ZA NIEZAWARTĄ, A KUPUJĄCY KLIENT ZWOLNIONY JEST ZE WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ. JEŚLI ZWROT NASTĄPI WE WSKAZANYM TERMINIE SKLEP GWARANTUJE ZWROT CAŁEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA TOWAR. ZWROT ŚRODKÓW ZOSTANIE PRZEKAZANY KLIENTOWI JEDNAKOWĄ METODĄ, JAKĄ KLIENT UIŚCIŁ PŁATNOŚĆ.

 3. SKLEP NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KLIENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

 4. KLIENT PONOSI BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARU, W TYM KOSZTY PRZESYŁKI.

 5. ZWRACANY TOWAR NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA, NIE MOŻE BYĆ USZKODZONY LUB ZABRUDZONY, A PONADTO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY DO NIEGO DOŁĄCZYĆ OTRZYMANE OPAKOWANIE ORAZ RACHUNEK.

 6. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU.

REKLAMACJE.

 1. PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE SĄ FABRYCZNIE NOWE I ORYGINALNE.

 2. SKLEP JAKO SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 221 KODEKSU CYWILNEGO ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ TEGO KONSUMENTA, W ZAKRESIE OKREŚLONYM USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ I ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. REKLAMACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ DROGĄ POCZTOWĄ POPRZEZ ODESŁANIE TOWARU WRAZ Z PISEMNYM OPISEM WADY LUB FORMULARZEM REKLAMACYJNYM POBRANYM ZE STRONY SKLEPU (FORMULARZ REKLAMACYJNY) I DOWODEM ZAKUPU, PRZESYŁKĄ POLECONĄ NA ADRES: 

  MONTANAROSS GROUP
  HERMETIC SQUARE RETURN
  WESTERPLATTE 2/1
  31-033 KRAKÓW

 1. KLIENT OTRZYMA INFORMACJĘ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ SKLEP PRZESYŁKI LISTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ REKLAMOWANY TOWAR. W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA REKLAMACJI ZŁOŻONEJ DROGĄ POCZTOWĄ SKLEP WYŚLE DO KLIENTA PRODUKT PEŁNOWARTOŚCIOWY W CIĄGU 14 DNI.

 2. W PRZYPADKU NIE UWZGLĘDNIENIA REKLAMACJI, TOWAR ZOSTANIE ODESŁANY WRAZ Z OPINIĄ CO DO NIEZASADNOŚCI REKLAMACJI.

Privacy Policy

1. WSTĘP

MONTANAROSS GROUP Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. FILTORWEJ 6/5; NIP 6772159703, CZYLI WŁAŚCICIEL MARKI HERMETIC SQUARE (DALEJ: „HERMETIC SQUARE”) NIEZWYKLE POWAŻNIE TRAKTUJE KWESTIE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI. Z TEGO WZGLĘDU JEST DLA NAS PRIORYTETEM DBANIE O TO, ŻEBY NIE MUSIEĆ SIĘ MARTWIĆ O OCHRONĘ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

DANE, KTÓRE ZBIERAMY, SĄ PRZECHOWYWANE W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM (“EOG”), ALE MOGĄ RÓWNIEŻ BYĆ PRZEKAZYWANE I PRZETWARZANE W KRAJU POZA EOG. W PRZYPADKU TRANSFERÓW POZA EOG, HERMETIC SQUARE UŻYJE STANDARDOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH I TARCZY PRYWATNOŚCI.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OKREŚLA, W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ WSZELKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE OTRZYMAMY.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

HERMETIC SQUARE PRZETWARZA DANE OSOBOWE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DALEJ: „RODO”). DO PROWADZENIA STRONY INTERNETOWEJ HERMETIC SQUARE STOSUJE WYMAGANE ŚRODKI TECHNICZNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM, PRZEJĘCIEM PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE, PRZETWARZANIEM Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA ORAZ ZMIANĄ, UTRATĄ LUB ZNISZCZENIEM. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PRZEZ HERMETIC SQUARE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE BRAK ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAŁOŻENIA KONTA UNIEMOŻLIWI JEGO ZAŁOŻENIA, W CELU ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA UNIEMOŻLIWI JEGO REALIZACJĘ, A BRAK ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH UNIEMOŻLIWI NASZĄ KOMUNIKACJĘ Z UŻYTKOWNIKAMI. INFORMUJEMY, IŻ WYCOFANIE ZGODY NIE MA WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO PRZED JEJ COFNIĘCIEM.

KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZWRÓCENIA SIĘ O UZYSKANIE: 
A) INFORMACJI: O TYM, CZY DANE SĄ PRZETWARZANE, ORAZ INNYCH INFORMACJI W SZCZEGÓLNOŚCI O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH;
B) DOSTĘPU DO DANYCH;
C) SPROSTOWANIA DANYCH;
D) BYCIA ZAPOMNIANYM (USUNIĘCIA DANYCH Z SERWISU);
E) OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH;
F) PRZENOSZENIA DANYCH;
G) SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH;

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST HERMETIC SQUARE. PRZEZ PRZETWARZANIE DANYCH ROZUMIE SIĘ CZYNNOŚCI I OPERACJE WYKONYWANE NA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW, W TYM PRZECHOWYWANIE CZY ANALIZOWANIE NA POTRZEBY USŁUG STRONY SERWISU HERMETICSQUARE.COM. DANE OSOBOWE KLIENTÓW NIE BĘDĄ SPRZEDAWANE OSOBOM TRZECIM, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM, W CELU PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH OSÓB TRZECICH.

4. CELE PRZETWARZANIA

HERMETIC SQUARE PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO, CO OZNACZA, ŻE DANE TE SĄ POTRZEBNE W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
– ZAREJESTROWANIA SIĘ NA STRONIE WWW.HERMETICSQUARE.COM
– ZREALIZOWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

PONADTO, JEŚLI WYRAZIŁEŚ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH WÓWCZAS HERMETIC SQUARE PRZETWARZA DANE W CELACH MARKETINGOWYCH.
UŻYWAMY GOOGLE ANALYTICS I JEŻELI WYRAZISZ NA TO ZGODĘ, PRZETWARZAMY DANE W CELACH ANALITYCZNYCH.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIAMY OPERATOROM POCZTOWYM I KURIEROM W ZAKRESIE DORĘCZANIA PRZESYŁEK, BANKOM I PODMIOTOM ZAPEWNIAJĄCYM USŁUGI PŁATNICZE, ŚWIADCZĄCYM NA RZECZ ADMINISTRATORA USŁUGI PRAWNE ORAZ KSIĘGOWE ORAZ INNYM PODMIOTOM, KTÓRYM ADMINISTRATOR POWIERZYŁ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 29 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH

6. NEWSLETTER

KLIENCI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SUBSKRYBOWANIA NASZEGO NEWSLETTERA, POPRZEZ PODANIE ADRESU E-MAIL, IMIENIA, NAZWISKA I WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH. POPRZEZ NEWSLETTERA INFORMUJEMY MIĘDZY INNYMI O NASZYCH NAJNOWSZYCH KOLEKCJACH, OFERTACH I KODACH PROMOCYJNYCH. MOŻECIE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA KLIKAJĄC LINK ZAWARTY W OTRZYMANYM NEWSLETTERZE.

7. KONTO KLIENTA

PODCZAS ZAKŁADANIA KONTA W NASZYM SERWISIE PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL. PROSIMY RÓWNIEŻ O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAŁOŻENIA KONTA, OBSŁUGI I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

8. COOKIES

STRONA SKLEPU INTERNETOWEGO UŻYWA PLIKÓW „COOKIES”. COOKIES SĄ MAŁYMI PLIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI URZĄDZENIEM UŻYWANYM DO PRZEGLĄDANIA SIECI INTERNET (NP. KOMPUTER, SMARTFON) ZAPAMIĘTYWANIE SPECYFICZNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UŻYWANEGO URZĄDZENIA. INFORMACJE ZAREJESTROWANE W PLIKACH COOKIES SĄ UŻYWANE M.IN. W CELACH REKLAMOWYCH I STATYSTYCZNYCH ORAZ W CELU DOSTOSOWANIA NASZYCH SERWISÓW DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB. USTAWIENIA DOTYCZĄCE COOKIES MOŻNA ZMIENIĆ W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ. JEŻELI USTAWIENIA TE POZOSTANĄ BEZ ZMIAN, PLIKI COOKIES ZOSTANĄ ZAPISANE W PAMIĘCI URZĄDZENIA. ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.

PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ HERMETIC SQUARE DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA ORAZ OPTYMALIZACJI KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH; W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TE POZWALAJĄ ROZPOZNAĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA HERMETIC SQUARE I ODPOWIEDNIO WYŚWIETLIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ, DOSTOSOWANĄ DO JEGO INDYWIDUALNYCH POTRZEB; TWORZENIA STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY HERMETIC SQUARE KORZYSTAJĄ ZE STRONY INTERNETOWEJ, CO UMOŻLIWIA ULEPSZANIE ICH STRUKTURY I ZAWARTOŚCI. 

W RAMACH STRONY HERMETIC SQUARE STOSOWANE SĄ DWA ZASADNICZE RODZAJE PLIKÓW COOKIES: „SESYJNE” (SESSION COOKIES) ORAZ „STAŁE” (PERSISTENT COOKIES). COOKIES „SESYJNE” SĄ PLIKAMI TYMCZASOWYMI, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA DO CZASU OPUSZCZENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB WYŁĄCZENIA OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ). „STAŁE” PLIKI COOKIES PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA PRZEZ CZAS OKREŚLONY W PARAMETRACH PLIKÓW COOKIES LUB DO CZASU ICH USUNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

W RAMACH STRONY HERMETIC SQUARE STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

A) „NIEZBĘDNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTĘPNYCH W STRONY HERMETIC SQUARE, NP. UWIERZYTELNIAJĄCE PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE DO USŁUG WYMAGAJĄCYCH UWIERZYTELNIANIA W RAMACH STRON INTERNETOWYCH;
B) PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, NA PRZYKŁAD WYKORZYSTYWANE DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ W ZAKRESIE UWIERZYTELNIANIA W RAMACH STRON INTERNETOWYCH;
C) „WYDAJNOŚCIOWE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE ZBIERANIE INFORMACJI O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ;
D) „FUNKCJONALNE” PLIKI COOKIES, UMOŻLIWIAJĄCE „ZAPAMIĘTANIE” WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA USTAWIEŃ I PERSONALIZACJĘ INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA, NP. W ZAKRESIE WYBRANEGO JĘZYKA LUB REGIONU, Z KTÓREGO POCHODZI UŻYTKOWNIK, ROZMIARU CZCIONKI, WYGLĄDU STRONY INTERNETOWEJ ITP.;

W WIELU PRZYPADKACH OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH (PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA) DOMYŚLNIE DOPUSZCZA PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNICY HERMETIC SQUARE MOGĄ DOKONAĆ W KAŻDYM CZASIE ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES. USTAWIENIA TE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W SZCZEGÓLNOŚCI W TAKI SPOSÓB, ABY BLOKOWAĆ AUTOMATYCZNĄ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ BĄDŹ INFORMOWAĆ O ICH KAŻDORAZOWYM ZAMIESZCZENIU W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA HERMETIC SQUARE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBACH OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES DOSTĘPNE SĄ W USTAWIENIACH OPROGRAMOWANIA (PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ).

HERMETIC SQUARE INFORMUJE, ŻE OGRANICZENIA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOGĄ WPŁYNĄĆ NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH GOOGLE, FACEBOOK I NAZWA.PL

NASZA STRONA UŻYWA MECHANIZMÓW ANALIZY USŁUG SIECIOWYCH GOOGLE INC. (”GOOGLE INC., 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA 94043, USA “): GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE DOUBLE CLICK AND GOOGLE TAG MANGER. GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE DOUBLE CLICK AND GOOGLE TAG MANGER UŻYWAJĄ PLIKÓW COOKIES, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ANALIZĘ SPOSOBU KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH. INFORMACJE ZBIERANIE PRZEZ PLIKI COOKIES SĄ PRZEKAZYWANE NA SERWERY GOOGLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W USA I ARCHIWIZOWANE.

JEŻELI FUNKCJA ANONIMIZACJI ADRESU IP JEST WŁĄCZONA PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, ADRES IP UŻYTKOWNIKA JEST SKRACANY PRZEZ GOOGLE. DOTYCZY TO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH PAŃSTW WYMIENIONYCH W UMOWIE O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM. JEDYNIE W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH PEŁEN ADRES IP JEST WYSYŁANY DO SERWERA GOOGLE W USA I TAM SKRACANY. W TEN SPOSÓB FUNKCJA ANONIMIZACJI ADRESU IP BĘDZIE AKTYWNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. NA WNIOSEK OPERATORA STRONY INTERNETOWEJ, GOOGLE WYKORZYSTUJE GROMADZONE INFORMACJE DO ANALIZY KORZYSTANIA PRZEZ STRONY INTERNETOWEJ, PRZYGOTOWANIA RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU. ADRES IP PRZEKAZANY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ UŻYTKOWNIKA W RAMACH PROGRAMU GOOGLE ANALYTICS NIE JEST PRZECHOWYWANY WRAZ Z INNYMI DANYMI GOOGLE. ANALIZUJEMY DANE OSOBOWE JEDYNIE NA PODSTAWIE ZGODY

NASZA STRONA KORZYSTA  Z NARZĘDZI MARKETINGOWYCH  DOSTĘPNYCH W RAMACH SERWISU FACEBOOK I ZAPEWNIANYCH PRZEZ FACEBOOK INC., 1601 S. CALIFORNIA AVE. PALO ALTO, CA 94304, USA.   W RAMACH TYCH NARZĘDZI KIERUJEMY REKLAMY W SERWISIE FACEBOOK. DZIAŁANIA W TYM ZAKRESIE REALIZOWANE SĄ, OPIERAJĄC SIĘ NA PRAWNIE  UZASADNIONYM INTERESIE W POSTACI MARKETINGU WŁASNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG. W CELU TARGETOWANIA REKLAM SPERSONALIZOWANYCH POD KĄTEM  ZACHOWAŃ W WITRYNIE HERMETIC SQUARE, ZAIMPLEMENTOWANY ZOSTAŁ PIXEL FACEBOOKA, KTÓRY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY GROMADZI INFORMACJE O KORZYSTANIU  Z WITRYNY W ZAKRESIE PRZEGLĄDANYCH STRON. ZGROMADZONE W TEN SPOSÓB INFORMACJE SĄ NAJCZĘŚCIEJ PRZEKAZYWANE DO SERWERA FACEBOOKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH I TAM SĄ PRZECHOWYWANE. INFORMACJE ZBIERANE W RAMACH PIXELA FACEBOOKA SĄ ANONIMOWE, TJ. NIE POZWALAJĄ NA IDENTYFIKACJĘ UZYTKOWNIKÓW. Z  POZIOMU SWOJEGO KONTA NA FACEBOOKU MOŻNA RÓWNIEŻ ZARZĄDZAĆ SWOIMI USTAWIENIAMI PRYWATNOŚCI. Z UWAGI NA TO, ŻE FACEBOOK INC. POSIADA SIEDZIBĘ W USA I WYKORZYSTUJE INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W USA, PRZYSTĄPIŁ DO PROGRAMU EU-US-PRIVACY SHIELD W CELU ZAPEWNIENIA  ODPOWIEDNIEGO POZIOMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYMAGANEGO PRZEZ PRZEPISU EUROPEJSKIE. W RAMACH UMOWY POMIĘDZY USA, A KOMISJĄ EUROPEJSKĄ TA OSTATNIA STWIERDZIŁA ODPOWIEDNI POZIOM OCHRONY DANYCH W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT PRIVACY SHIELD. W RAMACH USTAWIEŃ PLIKÓW  COOKIES DOSTĘPNYCH Z POZIOMU STRONY MOŻNA ZADECYDOWAĆ, CZY UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PIXELA FACEBOOKA.

KORZYSTANIE  ZE STRONY HERMETIC SQUARE WIĄŻE  SIĘ Z PRZESYŁANIEM ZAPYTAŃ DO SERWERA,  NA KTÓRYM PRZECHOWYWANA JEST STRONA, CZYLI DO FIRMY NAZWA.PL Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY UL. MEDEWECKIEGO 17.  KAŻDE ZAPYTANIE SKIEROWANE DO SERWERA ZAPISYWANE JEST W LOGACH SERWERA. LOGI OBEJMUJĄ M.IN. ADRES IP UŻYTKOWNIKA,  DATĘ I CZAS SERWERA, INFORMACJE O PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ I SYSTEMIE OPERACYJNYM. LOGI ZAPISYWANE I PRZECHOWYWANE SĄ NA SERWERZE. DANE ZAPISANE W LOGACH SERWERA NIE SĄ KOJARZONE Z KONKRETNYMI OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE STRONY I NIE SĄ WYKORZYSTYWANE W CELU IDENTYFIKACJI UŻYTKOWNIKÓW. LOGI SERWERA STANOWIĄ WYŁĄCZNIE MATERIAŁ POMOCNICZY SŁUŻĄCY DO ADMINISTROWANIA STRONĄ, A ICH ZAWARTOŚĆ NIE JEST UJAWNIANA NIKOMU POZA OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO ADMINISTROWANIA SERWEREM. KOMUNIKACJA MAILOWA Z HERMETIC SQUARE RÓWNIEŻ JEST PRZECHOWYWANA NA SERWERACH FIRMY NAZWA.PL.

9. TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH

DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE TAK DŁUGO, JAK TO JEST KONIECZNE, ABYŚMY MOGLI WYKONAĆ NASZE USŁUGI LUB TAK DŁUGO JAK WYMAGAĆ BĘDĄ TEGO PRZEPISY PRAWA. NASTĘPNIE TWOJE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ USUNIĘTE. NIE MOŻEMY USUNĄĆ DANYCH UŻYTKOWNIKA, GDY ISTNIEJE WYMÓG PRZECHOWYWANIA DANYCH (PRZEPISY PODATKOWE, KSIĘGOWE) LUB GDY ISTNIEJĄ INNE PODSTAWY PRAWNE DO PRZECHOWYWANIA DANYCH, TAKIE JAK TRWAJĄCY STOSUNEK UMOWNY.

10. PRAWO DO INFORMACJI I ODWOŁANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

KLIENT MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO HERMETIC SQUARE W DRODZE PISEMNEJ LUB E-MAILEM O UDZIELENIE BEZPŁATNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ HERMETIC SQUARE. MOŻE RÓWNIEŻ COFNĄĆ SWOJĄ WCZEŚNIEJSZĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOMAGAĆ SIĘ USUNIĘCIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. PODEJMIEMY WÓWCZAS DZIAŁANIA NIEZBĘDNE W CELU NIEZWŁOCZNEGO I NIEODPŁATNEGO ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH USUNIĘCIA Z NASZYCH BAZ O ILE JEST TO MOŻLIWE. W TAKIM PRZYPADKU SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI POD ADRESEM: CONTACT@HERMETICSQUARE.COM.

PONADTO INFORMUJEMY, IŻ KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (OD 25 MAJA 2018 R.)

Start typing and press Enter to search

0

No products in the cart.