Regulamin

I. Definicje

 1. Sklep – Patchwork Creations Michał Stanek z siedzibą Cholerzyn 528/2, 32-060 Cholerzyn, NIP 9442288528, sklep internetowy działający pod adresem https://hermeticsquare.com/ sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 5. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 6. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
 7. Produkty – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem https://hermeticsquare.com/.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail store@hermeticsquare.com z zastrzeżeniem, że kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 501682223 z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 - wysyłka towarów, zmiana w zamówieniu, zwroty, sugestie dotyczące produktów i działania sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet. 

III. Warunki korzystania ze sklepu

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.hermeticsquare.com złożyć zamówienie z jednoczesną rejestracją.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. 

IV. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  - wyboru zamawianych towarów lub usług,
  - adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawione potwierdzenie zakupu (mogą to być różne adresy),
  - wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
  Klient ma poniższe możliwości:
  - częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie zamówienia z produktów dostępnych na tę chwilę;
  - anulowanie całości zamówienia;
 8. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

V. Ceny i sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, dolarach amerykańskich i euro i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Płatność można realizować poprzez następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Pełne dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność prezentuje grafika poniżej: 

VI. Paragony i faktury

 1. Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.hermeticsquare.com jest potwierdzenie mailowe wysłane po złożeniu zamówienia przez klienta.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. 

VII. Terminy realizacji zamówień

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu. 
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni po złożeniu przez klienta zamówienia.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.
 6. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, Paczkomatów InPost i firmy kurierskiej DPD.
 7. Dostawa na terenie innych państw odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

VIII. Reklamacje i rękojmia 

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 3. Reklamacje dotyczące zamówienia złożonego w sklepie należy kierować na adres e-mail: store@hermeticsquare.com
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu reklamowanego produktu i przyczynę reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca o swojej decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje osobę zgłaszającą reklamację w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Pozytywna decyzja reklamacyjna wymaga wysłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:

  Patchwork Creations
  Cholerzyn 528/2
  32-060 Cholerzyn

 7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Zwroty

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga wypełnienia przez klienta elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

  Patchwork Creations
  Cholerzyn 528/2
  32-060 Cholerzyn

  Pełna procedura postępowania ze zwrotami została opisana TUTAJ

 3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu, które zostaną odjęte od zwracanej kwoty. 
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

X. Dane osobowe 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez kupujących w sklepie, w tym w procesie rejestracji i obsługi konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie, w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.hermeticsquare.com Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02/06/2024

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium